Duits Instituut Van der Heide

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Duits Instituut Van der Heide, op alle inschrijvingen door een consument of zakelijke afnemer, en maken tevens deel uit van alle overeenkomsten met het Instituut. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en binden het Instituut niet.

Artikel 2 Maatwerk trainingen

 1. Voor het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot een maatwerk individuele training vindt in beginsel een intakegesprek met het Instituut plaats. De intake bestaat uit een gesprek met een docent die het niveau van de cursist vaststelt, eventueel aangevuld met een schriftelijke toets. Op basis van dit niveau, leerdoelen, wensen van de cursist en de mogelijkheden stelt het Instituut een individueel leerplan op.
 1. Het Instituut stuurt het leerplan per brief of e-mail aan de cursist, met een opgave van de kosten per bijeenkomst en – indien mogelijk – een inschatting van de investering in tijd en geld waarmee de cursist rekening moet houden om zijn leerdoelen te bereiken.
 1. De intellectuele eigendomsrechten van cursusmaterialen berusten bij het Instituut of de uitgever van de materialen. Materialen van het Instituut die bij de training worden gebruikt, blijven eigendom van het Instituut.
 1. De cursist dient incidentele afzeggingen bij voorkeur minimaal twee werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst per telefoon of per e-mail door te geven aan het Instituut. Indien de cursist zich minder dan 24 uur tevoren afmeldt, wordt de opleidingsbijeenkomst als gegeven beschouwd en is de daarvoor geldende vergoeding integraal verschuldigd.
 1. De cursist kan een trainingstraject tussentijds beëindigen. Eventuele vooruitbetaalde cursusgelden worden binnen 14 dagen geretourneerd, onder inhouding van reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de training. Daarnaast kan de cursus binnen 14 dagen na aanmelding kosteloos worden geannuleerd voordat deze is begonnen.
 1. Het Instituut kan de training geen doorgang laten vinden in geval van ziekte van de docent of andere gevallen van overmacht.

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden

 1. De door het Instituut gehanteerde tarieven en prijzen zijn inclusief eventueel toepasselijke BTW en exclusief materiaalkosten, tenzij anders vermeld.
 1. Naar keuze van het Instituut dient de overeengekomen vergoeding per les (1) direct na afloop contant te worden betaald, of (2) vóór de volgende les te zijn voldaan door overmaking op de bankrekening van het Instituut.
 1. Het Instituut behoudt zich het recht voor om zijn tarieven en prijzen te wijzigen. Gewijzigde tarieven en prijzen gelden vanaf het moment waarop deze door het Instituut worden ingevoerd voor alle nadien gesloten overeenkomsten.

Artikel 4 Klachten en beantwoording van vragen

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de aangeboden diensten worden door het Instituut beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Kwesties die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door het Instituut per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 1. Heeft u een klacht naar aanleiding van deelname aan een cursus of leertraject? In dat geval kunt u zich digitaal (nicole@instituutvanderheide.nl) of per brief (Slijkstraat 16-I, 1381 BA Weesp) tot ons richten. U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging. Het Instituut neemt binnen vier weken contact op voor verdere afhandeling en het geven van een indicatietijd voor afhandeling van de klacht. Binnen zes weken zullen wij uitsluitsel geven. Mocht er meer tijd nodig zijn voor onderzoek dan zullen wij u hier binnen deze periode over berichten.
 1. Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is voor het Instituut, te weten Mr. J.W. Vellinga te Vorden. In onderling overleg kan hier van worden afgeweken en kan eventueel een andere onafhankelijke derde worden aangewezen. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend voor het Instituut. Eventuele consequenties worden snel afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende twee jaar na dato bewaard. Klachten of opmerkingen worden vertrouwelijk behandeld.

Artikel 5 Beperking van aansprakelijkheid

Het Instituut sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht ontstaan door enige tekortkoming of fout, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het totaalbedrag van de door de afnemer betaalde vergoeding voor geleverde diensten gedurende één jaar voorafgaand aan de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid leidt.

Artikel 6 Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten tussen de afnemer en het Instituut worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 7 Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

Het Instituut behandelt persoonlijke gegevens met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Hetzelfde geldt voor concurrentiegevoelige of anderszins vertrouwelijke bedrijfsgegevens van zakelijke afnemers.

Duits Instituut Van der Heide | Slijkstraat 16-I 1381 BA Weesp | T 0294-785778 | M 06-38360004